Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome  to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960  Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m. world`s only James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum  WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini  Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)   The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number   One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the  1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye.  (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi  Cd  Swatch  Posters  Specials  James Bond store


Sony Ericsson  K800i  Swedish  M600i Till Svenska sidan George Lazenby Vote Pierce Brosnan Vote Roger Moore Vote Sean Connery Vote Timothy Dalton Vote Casino Royale  James Bond  Daniel Craig To English  Casino Royale  Bollinger  CR Ian Fleming

 Ocean Sky: Har stora företagen köpt upp den nya Bond-film?

By Mark Hughes Från Mark Hughes
Monday, 29 September 2008 Måndagen den 29 september 2008

Ocean Sky: Har stora företagen köpt upp den nya Bond-film?

KAREN BALLARD 

The Ocean Sky desk: product placement in the new Bond movie Ocean Sky skrivbord: produktplacering i den nya Bond-filmen

It has been billed as the Bond that will break with tradition. Det har blivit fakturerad som Bond som kommer att bryta med traditionen. In Quantum of Solace Daniel Craig will not ask for his martini, "shaken, not stirred", and won't announce that he is "Bond, James Bond". I Quantum av Solace Daniel Craig kommer inte att be om hans martini, skakad, inte röras ", och kommer inte att meddela att han är" Bond, James Bond ".

But at least one 007 tradition is going strong: Quantum of Solace is expected to have more paid-for corporate product placements than other Bond movies before it. Men åtminstone en 007 tradition kommer starkt: Quantum av Solace förväntas få mer inbetalda för företagens produkt praktik än andra Bond-filmer innan det.

When the film is released at the end of next month, cinema-goers will see Bond drive his customised Aston Martin wearing his Omega watch and possibly sipping from a bottle of Coca-Cola Zero. När filmen släpps i slutet av nästa månad, biografpubliken kommer att se Bond köra sitt skräddarsydda Aston Martin bär hans Omega titta på och eventuellt sipping från en flaska Coca-Cola Zero. His laptop and mobile phone will be a Sony while even his love interest is in on the act – she's drives him around the streets of Panama in a more female-friendly Ford Ka. Sin bärbara dator och mobiltelefon är en Sony Inte ens hans kärlek intresse är på lagen - hon kör honom runt på gatorna i Panama i en mer kvinnlig-vänliga Ford Ka.

Although the film's producers, Eon, are tight-lipped about exactly who pays what for the Bond endorsements the list of confirmed products to feature in the new film includes Heineken, Virgin Atlantic, Coca-Cola, Smirnoff, and of course, Ford, Omega, Sony and Aston Martin. Även om filmens producenter, Eon, är tystlåtna om exakt vem som betalar vad för påteckningar Bond listan över bekräftat produkter att ingå i den nya filmen innehåller Heineken, Virgin Atlantic, Coca-Cola, Smirnoff, och naturligtvis, Ford, Omega Sony och Aston Martin. But perhaps the biggest sponsorship deal is a new one involving a British private jet company, Ocean Sky. Men kanske den största sponsring affären är ett nytt som omfattar en brittisk privata jet företaget, Ocean Sky. It lent five of its jets, which are valued at £100m, to Eon Productions, which were used to fly the cast and crew out to Panama for a week. Det lånas ut fem av sina jetflygplan, som värderas till £ 100m, till Eon Productions, som användes för att flyga till Rom och besättningen ut till Panama för en vecka.

The company usually charges £5,000 per hour for the planes, putting the cost of the deal at around £600,000. Företaget brukar avgifter £ 5000 per timme för planen, att kostnaden för affären på cirka 600.000. In return Ocean Sky will feature eight times in the film. I gengäld Ocean Sky kommer att innehålla åtta gånger i filmen.

The scenes will include interior and exterior shots of the planes and one will show a woman in full Ocean Sky uniform, made by the fashion designer Hugo Boss, behind an Ocean Sky-branded check–in desk. Scenerna kommer att omfatta inre och yttre bilder av flygplan och en kommer att visa en kvinna i full Ocean Sky enhetlig, som modedesigner Hugo Boss, bakom en Ocean Sky-märkta incheckning.

The company's owner, Kurosh Tehranchian, 45, said: "It was a major investment for us financially and in terms of plane usage but it is something we feel will be very worthwhile in terms of the exposure it gives us. Bolagets ägare, Kurosh Tehranchian, 45, sa: "Det var en stor investering för oss ekonomiskt och i form av plan användning men det är något som vi anser kan vara mycket värdefullt när det gäller exponering det ger oss.

"The James Bond brand is unique. It is known worldwide, yet it is completely non-controversial: everyone likes it. It was something we felt we wanted to be associated with." "The James Bond varumärke är unikt. Det är känt över hela världen, men helt okontroversiella: alla gillar det. Det var något vi kände att vi ville bli förknippade med."

Brand expert Andy Payne, the global creative director of Interbrand, says that the chance of having a product appear in a Bond film is one that companies positively jump at. Brand expert Andy Payne, den globala kreativa direktör med avseende på, säger att chansen att med en produkt förekommer i en Bond-film är något som företagen positivt hoppa på.

"Companies will fight for the rights to be a partner in a James Bond film and they'll pay considerable amounts of money to get the contract. Bond is cool and has kudos and that status rubs off on the products that he is seen to endorse. For a company like Ocean Sky this could be a very good move because even though they have given up the use of five of their jets for a week, they will view the money they will have lost as a good investment in terms of the amount of global brand identification they will achieve and the worldwide audience they will reach." "Företagen kommer att kämpa för rätten att vara en partner i en James Bond-film och de får betala stora summor pengar för att få kontraktet. Bond är cool och har beröm och att status gnuggar av sig på de produkter som han sett att stödja . För ett företag som Ocean Sky detta kan vara en mycket bra grund även om de har gett upp användningen av fem av deras jetplan för en vecka, kommer de att visa hur mycket de kommer att ha förlorat som en god investering i termer av mängden av globalt varumärke identifiera de kommer att uppnå och den globala publiken kommer de att nå. "

The number of placements in Quantum of Solace is expected to exceed even that of 2002's Die Another Day, which featured so many products and brands that it was nicknamed Buy Another Day by critics. Antalet placeringar i Quantum av Solace förväntas överstiga även att i 2002: s Die Another Day, som ofta nämndes så många produkter och varumärken att det var smeknamnet Köp Another Day av kritiker. In that film, 20 companies are thought to have paid £44m to have their products shown on screen or to use the Bond brand in advertising. I den filmen, 20 företag tros ha betalat £ 44m att få sina produkter visas på skärmen eller att använda Bond varumärke i reklam. That amount fell to six companies paying an estimated £36m in 2006's Casino Royale. Detta belopp minskade till sex företagen betalar ett beräknade £ 36m i 2006's Casino Royale. Financial details of how much the companies have paid to appear in this year's Bond film have not been revealed. Finansiella uppgifter om hur mycket de har betalat för att visas i årets Bond-film har inte avslöjat.

In one scene, Bond meets his love interest, Camille, played by Olga Kurylenko, who drives him around the streets of Panama in a Ford Ka. I en scen, Bond möter sin kärlek intresse, Camille, som spelas av Olga Kurylenko, som kör honom runt på gatorna i Panama i en Ford Ka. A spokeswoman for Ford said it had been approached by EON, shown the script, and asked to provide a car for the character. En taleskvinna för Ford sa att det hade blivit kontaktade av EON, visas skriptet, och ombetts att lämna en bil för karaktär. She said that Ford had paid for the placement, but would not confirm the amount. Hon sa att Ford hade betalat för placeringen, men vill inte bekräfta summan.

The film's producers will be keen to avoid the criticism levelled at the last film after one scene was panned for taking product placement too far. Filmens producenter kommer att vara angelägna om att undvika kritiken mot senaste film efter en scen var panorerats för att produktplacering för långt. In a cringe-worthy exchange between Bond and his sexy sidekick Vesper Lynd, played by Eva Green, she glances admiringly at his watch and enquires: "Rolex?". I en krypa-värd utbyte mellan Bond och hans sexiga medhjälpare Vesper Lynd, som spelas av Eva Green, hon blickar med beundran på sin klocka och undrar: "Rolex?". "No," he replies. "Nej," han svarar. "Omega." "Omega".

 

 
   

TripAdvisor    

Copyright © 1959-2017    www.007Museum.com  All Rights Reserved 

James Bond 007 Museum Nybro, Sweden .  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com , tel. +46-481-12960 .Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav.20, 382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2017 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright